Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy ZKO

 

 

STANOVY

 

Základní kynologická organizace (ZKO)

č. 755 Jílové u Držkova

Český kynologický svaz (ČKS)

 

článek 1

Základní ustanovení

 

1)       Název organizace: Základní kynologická organizace č.755 Jílové u Držkova,  (dále jen ZKO)

2)       Sídlo: U Potůčku 759, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

3)       Působnost: Česká republika

 

Článek 2

Základní kynologická organizace

 

1)          Základní kynologická organizace(dále jen ZKO) je základním článkem organizační struktury ČKS. Členové v ní organizují svojí zájmovou sportovní činnost ve smyslu těchto stanov.ZKO rozhoduje o všech otázkách, týkajících se jejich činnosti, pokud těmito stanovami a rozhodnutím vyšších orgánů není určeno jinak.
                                                        ZKO je:
dobrovolným, otevřeným, sportovním, zájmovým občanským sdružením neziskového charakteru, založeným na členské základně, tedy s právem členů volit své vedení

 

2)           ZKO se vytvářejí na územním principu, a to usnesením ustavující členské schůze, přijetím těchto stanov, zvolením orgánů ZKO a registrací nově vzniklé organizace prostřednictvím krajské organizace dle jejich sídla

(podmínka registrace).

 

3)       ZKO může vzniknout má-li alespoň 10 členů.

 

4)       ZKO má právní subjektivitu, samostatně hospodaří se svým majetkem, popřípadě svěřeným majetkem (podle platné právní úpravy)

 

5)       ZKO může přijmout vlastní předpisy (vnitřní řád ZKO) závazné pro všechny členy ZKO, které nesmí být v rozporu     se Stanovami a ostatními normativy svazu.

 

6)       ZKO zaniká:a) činí-li počet členů méně než 10

b) rozhodnutím členské schůze

c) zrušením

 

7)       Členská schůze musí rozhodnout o vypořádání práv a závazků zaniklé ZKO.

 

8)            V případě, že ZKO neuhradila ve stanoveném termínu členské příspěvky do svazu (ČKS) nebo vykazuje-li po dobu         nejméně jednoho roku méně než stanovený počet členů (10), může jí předsednictvo ČKS svým rozhodnutím pozastavit činnost ve svazu.

 

9)            ZKO se účastní prostřednictvím svých zástupců na činnosti krajských orgánů svazu.(předseda ZKO, popř.jiný volený zástupce ZKO)

 

10)    ZKO mají povinnost být začleněny v příslušné krajské organizaci.

11)    Příslušnost je dána sídlem v příslušném kraji dle státoprávního uspořádání.

 

 

 

článek 3

Přijetí za člena

1)       přijetí za člena ZKO rozhoduje výbor ZKO v úplném složení, a to jednomyslně. Výbor ZKO rovněž rozhoduje o povolení k hostování, a to s konečnou platností.

2)       Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do třiceti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k výboru ZKO.

3)       O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze ZKO, a to třemi čtvrtinami oprávněných hlasů.

 

Článek 4

                Ukončení, zrušení a pozastavení členství a činnosti

 

1)       Členství v ZKO končí:

a)       úmrtím člena

b)       písemným prohlášením člena o jeho vystoupení

c)       nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu

d)       vyloučením člena

 

 

2)       Vyloučit člena lze:

a)       dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena ZKO

b)       pro opětovné porušení povinností člena ZKO závažnějšího rázu

c)       pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat

 

 

     Člen musí být nejméně sedm dní před konáním schůze seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno. Musí být provedeno písemnou formou, musí být řádně skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou.
     Zrušení členství v ZKO pro nezaplacení členských příspěvků  ve stanoveném termínu provádí výbor ZKO.

 

 

Článek 5

Práva členů ZKO

 

 Člen má právo:

a)    volit a být volen od 18-ti let věku, hlasovat může člen starší 15-ti let

b)       podílet se na všech činnostech v ZKO nebo klubu, jejímž/jehož je členem

c)       být informován o činnosti a hospodaření klubu

 

Článek 6

Povinnosti členů

 

1)       Člen má tyto povinnosti:

a)       dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí výkonného výboru ZKO

b)       řídit se příslušnými směrnicemi, řády a jinými předpisy klubu

c)       řádně a včas platit členské příspěvky, tato povinnost se nevztahuje na čestné členy

 

2)       Základní organizační jednotky odvádějí svazu část členského příspěvku za řádné členy

 

3)       Výši a termín úhrady příspěvku členů stanoví výroční členská schůze, případně mimořádná členská schůze

 

Článek 7

Rozhodování orgánů ZKO

 

1)          Orgány ZKO jsou schopny se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů, popřípadě delegátů, není-li uvedeno jinak

 

2)           Způsob hlasování určí na svém zasedání (schůzi) příslušný orgán, jde-li o volbu výkonných orgánů na všech stupních, musí být hlasování tajné !!!

 

 

 

Článek 8

Orgány ZKO

 

1)       Členská schůze

2)       Výbor ZKO

3)       Revizní komise (revizor klubu)

 

 

Článek 9

Členská schůze ZKO

 

1)         Členská schůze ZKO je nejvyšším orgánem ZKO, do jejíž působnosti spadá rozhodování o všech otázkách týkajících se její činnosti.

 

2)       Členská schůze se schází nejméně jednou do roka.Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů ZKO, je výbor ZKO povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, a to ve lhůtě do jednoho měsíce.

 

3)       V rámci své působnosti členská schůze zejména:

a)       schvaluje plán a výsledky činnosti ZKO a plán a výsledky hospodaření ZKO

b)       projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru a revizní komise ZKO a zprávy o hospodaření za uplynulé období

c)       volí a odvolává členy výboru a stanoví počet členů výboru

d)       volí a odvolává členy revizní komise ZKO a stanoví jejich počet

e)       volí delegáty na konferenci krajské organizace

f)        rozhoduje o vyloučení člena ZKO a o nepřijetí uchazeče za člena ZKO

g)       je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru ZKO

h)       stanoví výši členských příspěvků řádných i mimořádných

i)         schvaluje čestné členy ZKO

 

Článek 10

Výbor ZKO

 

1)          Výbor ZKO je výkonným orgánem v době mezi členskými schůzemi.Rozhoduje o všech běžných otázkách spojených s činností ZKO, zejména v oblasti hospodaření, odborné metodické a společenské činnosti, přijímá nové členy, pozastavuje činnost člena , má možnost ukončit členství v ZKO, schvaluje hostování.

 

2)          Výbor ZKO je povinen zodpovědně projednávat zprávy a návrhy , kterému ve vztahu k činnosti ZKO písemně předložila revizní komise, zaujmout k ni stanovisko a učinit potřebná opatření.

 

3)       Výbor ZKO je volen na období maximálně pěti let, a to na výroční členské schůzi, je nejméně tříčlenný, o jeho počtu rozhoduje členská schůze.

 

4)       Předseda klubu  jedná jménem ZKO.

 

5)       Výbor stanoví výši poplatků z účasti na akcích pořádaných ZKO.

 

6)       Ve své činnosti se výbor řídí stanovami a usneseními členské schůze. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi.

 

Článek 11

Obecná ustanovení o revizních orgánech

 

Revizní komise Základní kynologické organizace Jílové u Držkova:

 

1)       Revizní komisi ZKO volí členská schůze ZKO.V ZKO s počtem členů nižším než 30 může funkci revizní komise zastávat jeden člen revizor.(nad 30 členů nejméně 3 členná revizní komise). Vzhledem k stávajícímu počtu členů vykonává  funkci revizní komise v souladu čl. 26, odst. 2 Stanov ČKS 1 (jeden) člen ZKO – revizor.

 

2)       Revizní komise odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil.

 

3)       Revizní komise volí ze svého středu předsedu.Předseda revizní komise popř.jiný, komisí určený člen, má právo se účastnit jednání příslušného výkonného orgánu, a to s hlasem poradním.

 

4)       revizní komise je na příslušném organizačním stupni oprávněna kontrolovat veškerou činnost, zejména plnění přijatých usnesení a hospodaření.

 

5)       Požádá-li o to výkonný orgán, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu, a to bez zbytečného odkladu.

 

 

6)       Zjistí-li revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna navrhnout způsob nápravy, výkonné orgány ZKO jsou povinny učinit vhodná opatření , a to ve lhůtě stanovené revizní komisí.

Článek 12

Společná ustanovení o funkcionářích orgánů v ZKO

 

O placených funkcích rozhoduje výbor ZKO nebo členská schůze ZKO, kde se mohou podávat návrhy členů či delegátů   ZKO.

 

Článek 13

Majetkové hodnoty, členské příspěvky

 

1)       Náklady spojené s činností ZKO jsou hrazeny z členských příspěvků a z jiných zdrojů či dotací.

 

2)       ZKO hospodaří podle vlastních rozpočtů

 

3)       Členské příspěvky jsou řádné, t.j.pravidelné roční a mimořádné , t.j.nepravidelné -příležitostné.

 

·         Výši řádného členského příspěvku stanoví výroční, případně mimořádná členská schůze.

·         Výši mimořádného členského příspěvku a termíny jeho splatnosti, podle účelu a potřeby, stanoví v rámci své působnosti členská schůze ZKO.

·         Důchodci a mládež do 18ti  let platí pouze známku ČKS, stejně tak i figurant ZKO.

 

4)       Předseda ZKO je oprávněn provádět opatření finanční povahy  v souladu se schváleným rozpočtem.

 

5)       Členové neodpovídají za závazky svazu a svaz neodpovídá za závazky klubů a ZKO.

 

6)       Jednotlivé organizační články a stupně i orgány svazu se mohou zavazovat jen do výše svého jmění.

 

Článek 14

 

 

 Vnitřní řád

ZKO č. 755 Jílové u Držkova

     Nedílnou součástí těchto stanov je vnitřní řád, který je platný spolu se stanovami kynologického klubu. Vnitřní řád je platný pro všechny členy ZKO, případně návštěvníky cvičiště, bez výjimky  !!!

 

 

 

I.Vstup do prostor kynologického cvičiště

 

1)       Vstoupit do výcvikového areálu smí se psem jen ten, který má svého psa řádně očkovaného proti vzteklině, paraviroze a psince (na první setkání vezměte očkovací průkaz psa).

2)       Každý psovod, zdržující se se psem v areálu ZKO, je povinen na požádání členů výboru doložit, že pes byl v řádném termínu přeočkován, resp. že očkování je platné. V případě, že uvedené nebude doloženo, pes  až do sjednání nápravy nesmí vstupovat do areálu ZKO.
 

3)       Vstup není umožněn osobám pod vlivem návykových látek

4)       Před a během výcviku (příp. závodů a jiných akcí, pořádaných ZKO) je zakázáno požívat jakékoli alkoholické nápoje a jiné návykové látky.

5)       Kouření v prostorách ZKO :

  • V klubovně ZKO a jiných uzavřených prostorech, včetně verandy,  je zakázáno.
  • V prostoru areálu je povoleno na vyhraženém místě, kde je k dispozici nádoba na nedopalky.
  • Znečišťování prostor cvičiště nedopalky, prázdnými krabičkami od cigaret apod.  je zakázáno. II. Výcvik

 

1)       Výcvikový den a čas výcviku určí vždy výbor ZKO. Každý člen dbá pokynů výcvikáře a figuranta, plní všechny náležitosti, které jsou spojeny s výcvikem psů a psovod se psem se nepohybuje po cvičišti, pokud výcvikář s figurantem provádí výcvik s jiným psem, pokud figurant výslovně neuvede jinak. To znamená, že na cvičišti je pouze jeden pes, který cvičí, ostatní jsou buď v prostoru cvičiště odkládacích kotcích, případně mimo cvičiště !! Psovod se psem, čekajícím např. na nácvik obran, se s ním nezdržuje v areálu cvičiště, a to ani na vodítku, ani jinak !!

 2)       Každý majitel svého psa zodpovídá za jeho chování na cvičišti .

 

3)       Používání náhubku není povinné, pokud však  pes vykazuje známky agresivity, případně hrozí nezvládnutí psa psovodem, může být psovodu tato povinnost vedoucím výcvikového dne, případně členem výboru ZKO, uložena.

 

4)       Pokud dojde k tomu, že pes se samovolně pohybuje po areálu ZKO ( utrhne obojek,popř. napadne a zraní ostatní psy či osoby při výcviku) je jeho psovod povinen uhradit veškeré škody, které způsobí !!!

 

5)       Psovod venčí svého psa mimo cvičiště a v případě znečištění cvičiště výkaly tyto odstraní.

6)       Každý člen dbá pokynů výboru, zejména výcvikáře a předsedy klubu ZKO.

7)       Na cvičiště dochází každý pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemocí.

8)       Nikdo nepřivazuje svého psa k překážkám, odkládá jej na určené místo (odkládací kotce, úvazné kolíky).

 

9)       Majitel(ka) háravé feny je toto povinen nahlásit vedoucímu výcvikového dne, který toto zohlední při výcviku, toto však neznamená, že je z výcviku vyloučena.

 

10)    Z výcviku mohou být vyloučeni velmi agresivní jedinci a psi, kteří nejsou schopni výcviku ( posoudí vždy výcvikář).

 

11)    Cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení, zabraňuje vzniku škod a dodržuje cvičební dobu, zejména zahájení výcviku.Sleduje nástěnku, kde jsou zveřejňovány aktuální informace o dění v ZKO, připravované akce, výcvik, atd. Aktuality na internetu jsou na adrese www.zko-jilove.estranky.cz

 

12) Porušování vnitřního řádu může vést k vykázání z areálu cvičiště, při opakovaném porušování i k vyloučení člena.

                              III. Poplatky, členské brigády

 

1)      Výši poplatků za kurzy pro veřejnost stanoví výbor ZKO a seznámí s ní členskou základnu při nejbližší vhodné příležitosti

 

2)       Každý člen je povinen odpracovat za kalendářní rok 15 brigádnických hodin, za každou neodpracovanou hodinu zaplatí člen klubu 100,-Kč / brigádnická hodina. Od této povinnosti je osvobozen figurant ZKO.

 

 

3)       Každý člen klubu je povinen dodržovat tento vnitřní řád, jehož hrubé porušení může být důvodem k vyloučení ze základní kynologické organizace.

 

Článek 19

Závěrečná ustanovení

 

1)       Tyto Stanovy byly společně s vnitřním řádem klubu řádně projednány II.výroční členskou schůzí Základní kynologické organizace Jílové u Držkova dne 3.12.2010

 

2)       Úpravy, doplňky a změny má právo provádět výbor ZKO po schválení výroční členskou schůzí daného roku.

 

3)       Tyto směrnice (Stanovy a Vnitřní řád) byly schváleny II.výroční členskou schůzí Základní kynologické organizace Jílové u Držkova dne 3.12.2010  a jsou platné do odvolání.

 

                                                                                                             

                                                     Karel    Špelina 

                                          předseda ZKO Jílové u  Držkova